ارزش های کلیدی

ارزش های کلیدی

پاسخگویی: پاسخگویی تعهد را به نتیجه متصل می کند و خرم این را به عنوان یک اصل در نظر دارد.

احترام و صداقت: به عنوان یک سازمان پاسخگو همواره روش های متبنی بر ارزش های اخلاقی را در تمام فعالیت های خود به کار می گیریم تا ازاین طریق، ضمن ایجاد فضای احترام متقابل، رضایت ذینفعان را به دست آوریم.

همکاری: خرم به عنوان شریک و همراه با مشتریان خود برای رسیدن به یک خروجی جمعی، همکاری می کند.

ارتباط: به عقیده ما ارتباط یک رکن محسوب می شود و خرم مفتخر است که بالاترین سطح همکاری را با مشتریان خود دارد.

نوآوری: سازمان ما خلاقیت و نوآوری را رمز بقای خود می داند. ما اعتقاد داریم باید محیطی ایجاد کنیم که در آن خلاقیت و نوآوری شکوفا شود ودر این راه همه منابع خود را به کار میبریم.

همکاران ما

  شركت تست عضو شورای شركتهای مشاوره و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنعت برق و صنایع وابسته از سال 1370 آغاز نموده است.

  آدرس:

  شیراز، خیابان تست - کوچه 72 - پلاک 92 - ساختمان لاندا

  شماره تماس:

  001234656789

  ایمیل:

  info@company.com